วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

โหลดโปรแกรมที่จำเป็น
โปรแกรมประยุกต์ จากกระทรวงสาธารณสุข
Update โปรแกรม HIS
Update โปรแกรม PIS
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย [ THO ]
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย [ HCIS หรือ WinTHO ]
โปรแกรมรวม - ฐานข้อมูลสถานีอนามัย
ระบบลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ [ CardPro99 ]
ระบบลงทะเบียนและออกบัตรสวัสดิการประชาชน [ Welfare ]
โปรแกรมและ Keywords สำหรับการค้นหาชื่อโรค [ ShortICD ]
ระบบเวชระเบียน [ STAT 2.90 ]
ระบบห้องยาผู้ป่วยนอก [ DISPENSE 1.5d Apr. 99]

ปลาดาวออฟฟิศ : ชุดโปรแกรมสำนักงานภาษาไทย
ออฟฟิศทะเล : ออฟฟิศทะเล ชุดออฟฟิศภาษาไทยตัวแรกที่เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน
โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สินพร้อมคู่มือ [ปรับปรุงล่าสุด]
โปรแกรมประยุกต์ จากกระทรวงสาธารณสุข
Update โปรแกรม HIS
Update โปรแกรม PIS
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย [ THO ]
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย [ HCIS หรือ WinTHO ]
โปรแกรมรวม - ฐานข้อมูลสถานีอนามัย
ระบบลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ [ CardPro99 ]
ระบบลงทะเบียนและออกบัตรสวัสดิการประชาชน [ Welfare ]
โปรแกรมและ Keywords สำหรับการค้นหาชื่อโรค [ ShortICD ]
ระบบเวชระเบียน [ STAT 2.90 ]
ระบบห้องยาผู้ป่วยนอก [ DISPENSE 1.5d Apr. 99]
โปรแกรมที่น่าสนใจ
-- WWW Server --
AppServ (สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ , ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆ) 2.4.5 [16.5 MB]
-- Browser --
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 Full Version support Windows 98, ME, NT, 2000, XP [66.6 MB]
Netscape 8.1 [18.3 MB]
Thai Firefox Community Edition 1.5.0.1 [5.34 MB]
-- Mail Client --
Thai Thunderbird Community Edition 1.5.0.0 mail client [6.14 MB]
-- Multimedia --
Quicktime Player 7.0.3 [32.8 MB]
Windows Media Player 10 [1,2456 KB]
DivX Player 6.1 [14.7 MB]
Real Player 10 [12 MB]
Winamp 5.2 [8.23 MB]
-- Tools --
Acrobat Reader 6.0 [15.4 MB]
Acrobat Reader 7.0.9 [20.2 MB]
Acrobat Reader 8.0 [20.8 MB]
Clock Sync 1.0.0 [136 KB]
Flashget Version 1.71 support Windows 98, ME, NT, 2000, XP [2.39 MB]
WS_FTP LE [690 KB]
MSN 7.5.0324 [9,189 KB]
PuTTY 0.58 [Telnet and SSH for Win32] [412 KB]
PuTTY 0.58 with installer [Telnet and SSH for Win32] [1.21 MB]
WinSCP 3.7.6 [SFTP and SCP client for Windows]
WinZip 8.1 SR-1 [1.80 MB] วิธีการใช้งาน
-- Open Source OS --
CentOS 5.0 [Enterprise-class Linux Distribution base on REDHAT 5]
Fedora Core 6
Suse 10.0 [Open Source Software version]
Ubuntu 7.04
Linux TLE 8.0.1
Other Linux 1 [linux-sis, slackware, suse]
Other Linux 2 [asplinux, clarkconnect, engarde, Solaris10]
FreeBSD 6.1
FreeBSD 6.2
แบบสำรวจข้อมูล
Download แบบสำรวจข้อมูล สถานภาพปัจจุบันของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
เอกสารประกอบการประชุม
Download เอกสาร GIS ของสำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
แบบรายงาน-สงป301_49(11/01/49)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ : Download เอกสาร
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับสสจ. รพศ. รพท. และรพช
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ปีงบประมาณ 2548
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 003 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2543
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 151 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2535
สำหรับสสอ. และ สอ.
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/10530 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544
เกณฑ์การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับ สสอ. (แนบหนังสือที่ นร 0407/10530 ลว 12 มีนาคม 2544)
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (แนบหนังสือที่ นร 0407/10530 ลว 12 มีนาคม 2544)
หนังสือ สป. ที่ สธ.0235/3/ว.11 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2544
หนังสือ สป. ที่ สธ.0235/3/ว.12 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2544
หนังสือ สป. ที่ สธ.0235/3/ว.2 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2544
หนังสือ สป. ที่ สธ.0202.03/ว.13 ลงวันที่ 8 กันยายน 2546